Pályázatok:

 

2021.

 

 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.: Nemzetiségi Kulturális kezdeményezések 2021. évi költségvetési támogatása

„Durch die Hölle” –„ A polkon keresztül” regény ” támogatása

Támogatás összege: 700.000.- forint vissza nem térítendő támogatás

Támogatás azonosító: NKUL-KP-1-2021/1-000525

 

 

2022.

 

 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

„A kismányoki svábság nemzeti értékeinek archiválása, a nemzetiségi identitástudat erősítése, értékmentés.”

Támogatás összege: 300.000.- forint vissza nem térítendő támogatás

Támogatás azonosító: NKUL-KP-1/2022/1-000383

 

 

 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
 • „A Kismányoki Német Önkormányzat gondozásában kialakított sírkert kősírjainak felújítása, feliratozása. „
 • Támogatás összege: 300.000.- forint vissza nem térítendő támogatás
 • Támogatás azonosító: NKUL-KP-1/2022/2-000057

 

Tájékoztató a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

 

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt a Nagymányoki Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

 1. Személyesen a Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (7355 Nagymányok, Dózsa György utca 28.).

Ügyfélfogadás:

http://www.nagymanyok.hu/hivatal/elerhetosegek.html

 

 1. Írásban a Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatal (7355 Nagymányok, Dózsa György utca 28.) postai címén.
 2. Elektronikusan az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy Kismányoki Német Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó közérdekű adatok az önkormányzat honlapján közvetlenül elérhetőek (http://kismanyok

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje:

A Hivatal a részére előterjesztett közérdekű adat megismerésére irányuló igények kielégítéséről a jegyző által kijelölt személy útján gondoskodik.

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Hivatal kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről Hivatal értesíti.

A Hivatal az igény tudomására jutását követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb az írásos igény beérkezésétől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül a Hivatal írásban vagy - amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve - elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Az igénylőt terhelik az igénylés teljesítésével kapcsolatban az adatokat tartalmazó dokumentum másolatának költségei, amelynek összegét az igénylő kérésére a Hivatal előre közli.

Jogorvoslat:

A közérdekű adatra vonatkozó igény nem teljesítése esetén az igénylő a Bonyhádi Járásbírósághoz (7150 Bonyhád, Perczel M. u. 46.) fordulhat.

A pert az igény teljesítésének megtagadása közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül kell a Hivatal ellen megindítani.

 

Szervre vonatkozó jogszabályok

 

 1. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

 1. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 2. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 3. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
 4. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 

 

A szerv SZMSZ-e: I.1.1.2.