PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A teljes anyag letölthető innen

 

Kismányok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

- a község népességmegtartó erejének fokozása érdekében-

 ­pályázatot hirdet lakáscélú támogatások elnyerésére.

 

 1. Fejezet

 

1.) Pályázatot nyújthatnak be a község közigazgatási területén állandó lakóhellyel

rendelkező, vagy legalább tíz éve a község közigazgatási területén dolgozó polgárok,

vagy azok, akik a községbe be-, illetve visszatelepülni kívánnak.

 

2.) Pályázni lehet ingyenes lakótelek juttatására.

 

3.) A támogatás kamatmentes kölcsön, és/vagy vissza nem térítendő támogatás.

 

4.) A kamatmentes támogatás összege 100.00 Ft –1 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás összege 100.000 Ft -300.000,- Ft.

 

5.) Az I. fejezet 1.) - 5.) pontjában foglalt információkat részletesen a pályázati felhívás

 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

 

 1. Fejezet

 

A pályázatok benyújtásának határideje

A.

 

1.) A pályázatok benyújtásának határideje

 

 1. november 23-a 1200 óra

 

2.) A pályázatokat postán vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban: 7356 Kismányok Kossuth u. 49. sz. alatt lehet benyújtani az ügyfélfogadás időpontjában.

 

3.) További információ kérhető: SIMON LÁSZLÓ polgármestertől hivatali idő alatt a 72/458205, vagy a 06-20-4641350-es telefonszámon, illetve előzetes egyeztetést követően személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

 

 

 

 

A pályázatok tartalmi követelményei

B.

 

1.) A pályázat tartalmazza a pályázó - együttesen pályázók esetében mindkét pá­lyázó által kitöltött és aláírt adatlapot. Az adatlap a pályázat 3. sz. mellékletét ké­pezi. A pályázó mutassa be a vele egy háztartásban élőket és azt, hogy a pályá­zat benyújtása idején milyen körülmények között él (milyen minőségben kinek a tu­lajdonában lévő lakásban lakik).

Ha kismányoki lakos, mutassa be mióta lakója a településnek, milyen módon kapcsolódott be eddig a település gazdasági, kulturális életébe. Vázolja milyen módon kíván aktív részese lenni a település életének.

Ha a községbe betelepül, vagy visszatelepül, közölje, miért Kismányokot kívánja választani lakóhelyül.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy benyújtott adatlapokon közölt adatokat bizalmasan kezeli. Az adatokban kizárólag az elbírálást előkészítő munkabizottság tagjai tekinthetnek be. Az adatokat kizárólag a pályázat elbírálá­sához használja fel.

2.) Ingyenes lakótelek igénylése, vagy lakásvásárlási támogatás igénylése esetén közölje van-e Kismányokon vagy az ország más területén ingatlan tulajdona, ha igen, hol található és milyen mértékű a pályázó tulajdoni hányada, és milyen jogcímen szerezte.

 

3.) Pályázatában vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén, az önkormányzat által jelen pályázati felhívásban, és a község népességmegtartó erejének fokozása érdekében az önkormányzat által nyújtandó lakáscélú támogatásokról szóló 10/2006. (VII.17.) számú helyi rendeletben előírt valamennyi feltételt elfogadja.

 

4.) A pályázatban valamennyi igénylőnek  büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell, hogy az általa közölt adatok és a  pályázathoz csatolt dokumentumok tartalma a valóságnak megfelel.

 

5.) A pályázatot valamennyi pályázónak saját kezűleg alá kell írnia.

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

 C.

 

1.) Ingyenes lakótelek juttatás és/vagy lakásépítési támogatásra benyújtott pályázathoz csatolni kell:

- Az igénylő (k) és vele együtt költözőknek a pályázat benyújtását

   megelőző három havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolást,

- igazolást arról, hogy a lakásépítéshez szükséges anyagi eszközök rendelkezésre állnak.    (pénzintézeti igazolás),

- nyilatkozatot arról, hogy lakótelek juttatás esetén - a 200.000,- Ft-ot letétbe

helyezi, valamint arról, hogy a lakótelket két éven belül beépíti és öt éven belül

nem idegeníti el.

- nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat az általa

megépített ingatlanra jelzálogjogát és annak biztosítására elidegenítési és

terhelési tilalmat jegyeztessen fel az ingatlan-nyilvántartásba.

- Az általa megépítésre kerülő épület külső megjelenítését bemutató rajzot.

 

2.) Lakásvásárlási támogatás benyújtása esetén:

    - A család valamennyi munkaviszonyban álló tagjának, a pályázat benyújtását

  megelőző háromhavi nettó átlagjövedelméről szóló igazolást,

    - Földhivatal által széljegyzett tulajdoni lap másolatot és a tulajdonjog

   megszer­zését tanúsító okirat másolatát,

    - nyilatkozatot arról, hogy a lakást öt éven belül nem idegeníti el,

    - nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat az általa

   megvásárolt ingatlanra jelzálogjogát és annak biztosítására elidegenítési és

   terhelési tilalmat jegyeztessen fel az ingatlan-nyilvántartásba.

 

A II. Fejezet B.) pontja, 3. és 4. alpontjában és C. pontjában foglalt nyilatkozato­kat a pályázat 4. számú mellékletét képező nyomtatványon is meg lehet tenni.

 

 

 

III. Fejezet

 

A pályázatok elbírálása

 

 

1.) A beérkező pályázatok elbírálására a képviselő-testület három tagból álló bizott­ságot hoz létre. A bizottságot a polgármester vezeti. A bizottság munkáját szükség esetén szakértő segíti.

 

2.) A bizottság a beérkező pályázatokat a pályázati határidő lejártát követő öt napon belül felbontja és megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati felhívás­ban foglalt követelményeknek, és tartalmaz-e valamennyi, az önkormányzat által előírt dokumentumot.

 

3.) A hiányos vagy bármely szempontból meg nem felelő pályázat beadójának a bizottság - öt  munkanapos - hiánypótlási határidőt biztosít.

 

4.) A bizottság érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot:

- ha az a pályázati határidő lejártát követően érkezett,

- ha nem felel meg a tartalmi és/vagy formai követelményeknek, és a pályázó a hibát annak kijavítására/pótlására történt felhívást követően sem javítja ki, il­letve a hiányzó dokumentumokat nem pótolja,

- ha a bizottság az ellenőrzés során megállapítja, hogy a pályázó nem valós

   adatokat szolgáltatott,

- ha a pályázó nem felel meg az önkormányzat által a 10/2006. (VII.17.) számú helyi

   rendeletben meghatározott valamennyi feltételnek,

- ha a pályázó nem vállalja az önkormányzat által előírt valamennyi feltétel teljesítését.

 

5.) Az érvényes pályázatokat a munkacsoport minden tagja arra rendszeresített bírálati lap alkalmazásával értékeli, az 6. sz. mellékletben meghatározott szempontok alapján. Az értékelés során maximum 120 pont érhető el.

 

6.) Az érvényes pályázatokat a bizottság - rangsorolva - a képviselőtestület elé terjeszti, amely az érvényes pályázatokat a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül elbírálja és meghozza a döntést.

 

7.) A képviselőtestület a döntéséről 5 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót. Ha az értesítés a támogatás elnyeréséről szól, közli a szerződéskötés időpontját és feltételeit is.

 

 

 

 

 1. Fejezet

 

A szerződéskötés feltételei

 

1.) A nyertes pályázókkal az önkormányzat írásban támogatási - ingyenes lakótelek          juttatás esetén - tulajdonjog átruházására alkalmas szerződést köt.

 

2.) A szerződésben kiköti - ingyenes lakótelek juttatás esetén - a Ptk. 6:140.§-ban foglaltak szerint elállási jogát arra az esetre, ha a nyertes pályázó az építkezést, a tulajdoni jogot átruházó szerződés aláírását követő egy éven belül nem kezdi meg.

3.) Az önkormányzat a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a támo­gatásban részesített részletfizetési kötelezettségét nem teljesíti pontosan, és le­galább kéthavi részletet nem fizet meg.

 

4.) Az önkormányzat az általa odaítélt kölcsön futamidejére a kölcsön visszatérülé­sének biztosítékául, szerződést biztosító mellékkötelezettségként a kölcsönnel érintett ingatlanra jelzálogjogot, annak biztosítására elidegenítési és terhelési ti­lalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba.

 

5.) Az önkormányzat a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a támoga­tott a kölcsön biztosítékául adott ingatlant elidegeníti vagy egyéb módon elvonja és ezzel veszélyezteti a kölcsön megtérülését.

 

6.) Az önkormányzat az odaítélt támogatást visszavonja, ha a támogatott a szerző­dés aláírására szóló értesítés kézhezvételét követő tizenöt nap alatt - neki felró­ható okból - a szerződést nem írja alá.

 

7.) Ha a támogatott a szerződést a 6.) pontban meghatározott időpontig nem írja alá, vagy az önkormányzat által felajánlott lakótelket nem fogadja el 3 évre kizárja magát az önkormányzat által nyújtandó támogatási igénybevételének lehetőségéből.

 

Ez vonatkozik azokra a támogatottakra is, akiknek a már megkötött támogatási szerződést az önkormányzat- a támogatást szerződésszegés miatt felmondja.

 

8.) A támogatásban részesített vállalja, hogy az általa épített, vásárolt vagy felújított ház homlokzatán az Önkormányzat által előírt megjelenési formájú házszám táb­lát illetve utcanév táblát helyezi el.

 

 

 

Kismányok, 2018. november 6.

 

 

 

Simon László sk.

 polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 1. sz. melléklet

 

 

Lakáscélú támogatásokra elkülönített összegek

Kismányok Község Önkormányzatának

____ évi költségvetésében

 

 1. Lakótelek ingyenes juttatása: nincs tervezve ( telek hiánya miatt ).

 

 1. Lakásvásárlási támogatás:

 

 • tíz éve a közégben bejelentett lakóhellyel rendelkezik:

         családonként 100.000.- Ft – 1 millió Ft visszatérítendő

 

 • tíz évnél rövidebb idő óta rendelkezik a községben állandó bejelentett lakóhellyel:

családonként 100.000.- Ft  - 300.000 Ft vissza nem-térítendő támogatás

 

 

         

 

 1. sz. melléklet

TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

lakásvásárlási támogatáshoz

Igénylők köre

Kismányokon lakók, Kismányokon dolgozók, be, illetve visszatelepülők

Igénylés feltételei

 

A családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér 2,5-szeresét.

Kötelezettséget vállal a pályázó arra, hogy a támogatás folyósítását követő öt éven belül a lakást nem idegeníti el. Benyújtja az ingatlan vételét tanúsító okirat másolatát, valamint a Körzeti Földhivatal által széljegyzett tulajdoni lap másolatát. Községbe betelepülni szándékozó esetén az igénylő életkora nem alacsonyabb 20 és nem magasabb 40 évnél.

Támogatás formája

Kamatmentes kölcsön.

Támogatás mértéke

 

Azon pályázó esetén, aki legalább tíz éve a községben lakik, az általa megvásárolt lakás értékének 70 %-­a maximum 100.000,- Ft - 1 millió Ft kamatmentes kölcsön. Azon pályázó esetén, aki tíz évnél rövidebb idő óta rendelkezik a közégben állandó bejelentett lakóhellyel, a községbe be, vagy visszatelepül, a megvásárolt lakás értékének 20 %-a, maximum 100.000,- Ft - 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás

Támogatás folyósításának módja

 

A támogatást egy összegben, az okiratok benyújtásától számított 30 napon belül folyósítja az önkormányzat.

Visszafizetés módja

 

Azon pályázó esetén, aki több mint tíz éve a községben lakik,120 hónap (tíz év) egyenlő részletekben.

Visszafizetés biztosítékai

 

Jelzálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése az ingatlan nyilvántartásba.

Megjegyzés

 

Az önkormányzat ellenőrzi szabályszerű felhasználását.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. sz. melléklet

ADATLAP

Név:................................................................................................................................

Leánykori név: ...............................................................................................................

Születési hely, idő:....................................................... , 19.........................

Anyja neve: .....................................................................................................................

Kismányokon történő állandó lakóhely létesítésének időpontja:

200.. év........................... hó......... nap

Kismányokon közigazgatási területén létesített munkaviszony kezdete:

.............. év...................... hó......... nap

helye:………………………………………………………………………………(cégnév)

Személyigazolvány száma: .............................................................................................

 Adóazonosító jel::................................................................................................ Házastárs/Élettárs neve: ................................................................................................

Születési hely, idő:...................................... ,19............................................

Anyja neve: .....................................................................................................................

Kismányokon történő állandó lakóhely létesítésének időpontja:

200.. év........................... hó......... nap

Kismányok közigazgatási területén létesített munkaviszony kezdete:

.............. év..................... hó ………….nap,

helye: ....... ,.................................................................................... (cégnév)

Személyigazolvány száma:........................................................... ................

Adóazonosító  jel:     ………………………….

Gyermek neve:.................................................... Életkora: .........................

Gyermek neve:.................................................... Életkora: .........................

Gyermek neve:… ………………………………….Életkora:..........................

Gyermek neve:.................................................... Életkora: .........................

Egy háztartásban élők száma:........................ fő

 

 

 

A pályázó bemutatkozása, a pályázati felhívás B pontjában meghatározott szempontok alapján:................................................................ ,................................................................

................................................................ ,................................................................

................................................................ ,................................................................

................................................................ ,................................................................ ................................................................ ,................................................................ ................................................................ ,...............................................................

................................................................ ,................................................................

 

Ingatlan tulajdonos-e?                       o Igen                           o Nem

Ha igen:

Cím (Irsz.,Hely.,Út/Utca,házsz.):oooo............................................................

Helyrajzi szám:......................................................

Tulajdoni hányad: ........................ ..........................

Milyen jogcímen szerezte? ………………………….

Lakcím (Irsz.,Hely., Út,Utca,házsz.): oooo.........................................................

Tel.sz.:................................................... ,....

Mobil sz.:..................................................

Számlakezelő pénzintézet neve:...............................................................

Bankszámla szám:

££££££££-££££££££ - ££££££££

Kismányok, 200..év................................ hó....... nap

 

 

.................................................................          …………………………………

aláírás                                                        aláírás

 

 1. sz. melléklet

Űrlap

Lakásvásárlási támogatásra benyújtott pályázathoz

 

 1. Egyszerűsített költségvetés

 

Költségvetés

 

Összeg

Ft

Saiáterő

 

 

Ft

Önkormányzati támogatás

 

 

Ft

Hitel

 

 

Ft

Első lakás vásárlás esetén szoc. pol.

'

 

Ft.

Mindösszesen (bekerülési költség)

 

 

Ft

 

 1. Megvásárolandó épület adatai:

Cím:... ... .... irányítószám....... .................. ...... település

       ............ ............................. ..utca... ... ... ... .házszám

Alapterület... ... ... ... ... ... ...m2

 

Helyiségek száma, alapterülete: .

 1. szoba:.................. ..m2...... 2. szoba:…………………………….m2
 2. szoba:.................. ..m2...... 4. szoba:…………………………….m2
 3. szoba:.................. ..m2...... 1. fürdőszoba:……………………….m2
 4. fürdőszoba:.......... ..m2...... konyha:………...…………………….m2

folyosó:.................... ..m2......                    kamra:………………….…………….m2

gazdasági épület ........ m2......                    egyéb épületrész:……….…….   .…...m2

 

III. Önkormányzati támogatás visszafizetésének vállalt futamideje

(A támogatás visszafizetésének futamideje, ha a támogatott tíz éve a községben lakik, vagy ott dolgozik 120 hónap (tíz év) egyenlő részletekben.)

 

A vállalt futamidő:.................. hó (......... év), egyenlő részletekben.

 

Kötelező mellékletek:

 1. Földhivatal által széljegyzett tulajdoni lap másolatot és a tulajdonjog

      megszerzését tanúsító okirat másolatát,

 1. A kérelmező és valamennyi család tagjának, a pályázat benyújtását

megelőző három havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolást,

 1. Adatlap
 2. Űrlap

 

 1. sz. melléklet

 

NYILATKOZAT

 

Alulírott(ak)......................................... név............................................... név

pályázatot benyújtó(k) az alábbi nyilatkozatot teszem (tesszük):

1.) Büntetőjogi felelősségem (felelősségünk)* tudatában kijelentem (kijelentjük)*, hogy a Kismányok Község Önkormányzati Képviselő-testülete által lakáscélú támogatások elnyerése tárgyában kiírt pályázatban szereplő és általam (álta­lunk)* közölt adatok tartalma a valóságnak megfelel. Az általam (általunk)* be­nyújtott dokumentumokat az arra jogosult szerv állította ki, azok valós viszonya­inkat tükrözik.

2.) Kijelentem (kijelentjük)*, hogy az Önkormányzat által az 10/2006. (VII.17.) számú helyi rendeletben, valamint a pályázatban előírt valamennyi feltételt elfogadok (elfogadjuk). *

 

3.)* Kijelentem (kijelentjük)*, hogy lakótelek juttatás esetén - a 200.000,- Ft-ot letétbe helyezek (helyezünk)*, valamint a lakótelket két éven belül beépítem (beépítjük)* és öt éven belül nem idegenítem (idegenítjük)* el.

4.)* Kijelentem (kijelentjük)*,lakásvásárlási hozzájárulás esetén hogy a lakást öt éven

      belül nem idegenítem (idegenítjük)* el.

     

5.) Hozzájárulok (hozzájárulunk)* ahhoz, hogy az Önkormányzat az általa nyújtandó kölcsön futamidejére, a kölcsön összegének erejéig ingatlanomra (ingatlanunk­ra)* jelzálogjogot, annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez­tessen be az ingatlan-nyilvántartásba.

6.)* Tudomásul veszem (vesszük)*, hogy a kölcsön folyósítása során az önkormány­zat      egyetemleges adóstársakként tart nyilván és ekként köt velünk szerződést.

 

8.) Tudomásul veszem (vesszük), hogy az Önkormányzat a kölcsönt - ha lakáscélú kölcsönt veszek (veszünk)* fel pénzintézettől, - a pénzintézet útján folyósítja.

 

........ ………,........ év.... hó    nap

 

 

....................................................                                          ....................................................

pályázó                                                                         pályázó

* Nem kívánt rész egy vonallal kihúzandól

 

 

        

 

 1. sz. melléklet

 

A pályázat bírálati szempontjai

 

 

Ingyenes lakótelek juttatás, lakásépítési támogatás, lakásvásárlási támogatás:

 

1.

 • A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbért. ……………………………………………………… 20 p

 

 • A családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori minimálbért, de annak kétszeresét nem éri el. …………………… 10 p

 

Az igénylővel/igénylőkkel együtt költöző gyermekek száma:

 

 • egy………………………………………………………… 20 p
 • kettő ……………………………………............................. 30 p
 • három vagy annál több …………………………………… 40 p

 

 1. Legalább egy tartósan beteg, együtt költöző gyermek van a családban. 10 p

 

 • Az igénylő(k) életkora 20-30 év közötti. ………………….……. 20 p
 • Az igénylő(k) életkora 30-40 év közötti. …………………….…. 10 p

 

 • Nem rendelkezik a község közigazgatási területén lakástulajdonnal. ..………..…………………………………………………………. 20 p
 • Község közigazgatási területén lévő lakáson fennálló tulajdonjoga az 50 %-os mértéket nem haladja meg, vagy meghaladja ugyan az 50 %-os mértéket, de tulajdoni hányada nem minősül önálló lakásnak. …..……………………………….……………………………….. 10 p