Kismányok Község Önkormányzata

                           a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 pályázatot hirdet

 Kismányok Község Önkormányzata

 falugondnok

 munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 Tolna megye, 7356 Kismányok, Kossuth L. u. 49.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1933.évi III. törvényben, az 1/2000. (I.7.)SZCsM rendeletben, a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendeletben, valamint a szakmai programban előírt feladatok ellátása.

 Közterületfenntartási, karbantartási és temetőgondoki feladatok.

 

Illetmény és juttatások:

 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 8 Általános,

 B kategóriás jogosítvány,

 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bűntetlen előélet

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 falugondnoki alapképzés megléte,

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

  • • szakmai önéletrajz
  • 30 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkérését igazoló postai feladóvevény
  • gépjárművezetői engedély másolata
  • nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja a feladat ellátásához szükséges falugondnoki képesítés megszerzését
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat nyílt testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 17.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bőte István nyújt, a 74/458-205 -ös telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

  • Postai úton, a pályázatnak a Kismányok Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7356 Kismányok, Kossuth u. 49 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …../2019 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A képviselő-testület a pályázatokat elbírálja. Az eredményről a pályázókat írásban értesíti.